Informasjon om bygging av ny gang- og sykkelveg langs Saupstadringen.

Trondheim kommune skal etablere en ny gang- og sykkelveg langs Saupstadringen for å sikre et helhetlig tilbud for myke trafikanter. Strekningen er ca 150 meter lang og er mellom innkjøringen til Kolstadtunet og metrobusstasjonen Casper Lundes veg, retning sentrum. Det skal også bygges en kort strekning på den andre siden av innkjøringen for Kolstadtunet. Den nye gang- og sykkelvegen vil koble seg til eksisterende gang- og sykkelveg i begge ender.

Oppstart vil være i slutten av september og vi planlegger å være ferdig i løpet av våren 2023.

Etter ferdigstilling vil den nye gang- og sykkelveien få en asfaltert bredde på 3,0 m.

Nødvendige avtaler med grunneiere er inngått.

Vi ber om forståelse for at det kan oppstå ulemper for beboere og besøkende i anleggsperioden.
Det blir graving, og vi regner med at det blir noe støv og støy. Det vil bli gjort tiltak for å minimere
disse ulempene etter beste evne.

Det vil i perioder være redusert fremkommelighet langs veiene hvor det pågår anleggsarbeid.
Vi prioriterer å tilrettelegge for myke trafikanter i anleggsperioden.

NB! KLIKK HER. Info om bygging av ny gang- og sykkelveg langs Saupstadringen