Infoskriv nr. 5 til naboer og samarbeidspartnere desember 2022,
gjenoppstart av arbeider ved Saupstadringen.

Dette infoskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Trondheim kommune og Kruse Smith Anlegg AS.
Vi ønsker på denne måten å gi best mulig informasjon til aktuelle interessenter – særlig dere som er naboer til byggeplassen, for å sikre at dere er orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Arbeidene med etablering av anleggsvei ved Saupstadringen inn mot Skotthyllbanen er planlagt gjenopptatt i desember 2022. Dette for å få tilkomst til anleggsområde for etablering av landkar mellom Skotthyllbanen og Jernbanen.
Her vil det foregå graving/avlasting og skogrydding.
Dette betyr at det vil etableres tilkomst fra Saupstadringen som krysser gang- og sykkelsti som vist på skissen under. Kartutsnittet under viser hvor kryssingen er. Nødvendig skilting vil bli satt opp.

Bygge gjerder er etablert for å sikre anleggsområdet.

Hvem bygger?
Prosjektet blir levert av totalentreprenør Kruse Smith Anlegg (KSA), på oppdrag fra byggherre Trondheim kommune.
KSA har med en rekke profesjonelle underleverandører som bidrar i prosjektet. Her nevnes noen av disse:
– AFRY, rådgivende ingeniører
– Ottar Augdal AS, grunn/utomhus arbeider
– Cowi, rådgivende ingeniører
– Field Group AS, oppmåling og stikking
– Fundamentering AS (FAS), Spuntarbeider
– Rambøll, grunnundersøkelser (utført)
– Unicon AS, levering av ferdig betong
Flere underleverandører blir involvert ettersom prosjektet skrider fremover

Kontaktpersoner:

Trondheim kommune:
Prosjektleder Bård Sand
Tlf.: 924 58 949
e-post: bard.sand@trondheim.kommune.no

Kruse Smith Entreprenør AS:
Prosjektleder Gylve Fiskum
Tlf.: 952 70 238
e-post: gylve.fiskum@kruseanlegg.no

NB! KLIKK HER – Infoskriv nr 5 Saupstadsiden