Trondheim kommune ved Kommunalteknikk planlegger å skifte ut den eksisterende vannledningen med dimensjon 500 mm som ligger i Saupstadringen og i Kongsvegen. Den eksisterende vannledningen har hatt mange brudd, og det er nødvendig å skifte ut denne. I tillegg skal det bygges en ny vannkum i området. Se vedlagte oversiktstegning. Anleggsarbeidet planlegges å starte opp i januar 2022.

Planlagte arbeider i området kan medføre en del rystelser/setninger i grunnen. Det er derfor behov for tilstandsregistrering for noen av bygningene som ligger langs gravetraseen. Oppgaven går ut på besiktigelser og registrering av konstruksjoner (kun utvendig) for utvalgte eiendommer innenfor anleggsområdet. Arbeidet omfatter også tilstøtende hageanlegg/uteområder.

Det vil bli benyttet drone i forbindelse med kartleggingen. Registreringene vil benyttes som grunnlag ved evt. reklamasjoner etter endt anleggsarbeid. All dokumentasjon ifm. registreringen lagres og behandles konfidensielt iht. regler for personvern.

Huseiere/beboere som ikke ønsker at vi foretar registrering av deres eiendom, vil selv være ansvarlig for å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon ved en evt. reklamasjon.

Dersom grunneier ønsker tilgang på dokumentasjon for sin eiendom, må dette avtales med Trondheim kommune(oppdragsgiver). Rapporter utarbeides kun ved behov.

Norconsult tar kontakt med eierne av de aktuelle eiendommene for å gjøre avtaler om utvendig tilstandsregistrering. Dersom det ikke oppnås kontakt etter gjentatte henvendelser (telefon/sms), vil det ikke bli foretatt noen form for inspeksjon på den aktuelle eiendommen.

Det tas sikte på å få utført tilstandsregistreringer i løpet av oktober måned.

Dersom det er spørsmål i forbindelse med tilstandsregistreringene, kan Joakim Hoven kontaktes på e-post: joakim.hoven@norconsult.com. Andre henvendelser angående prosjektet kan rettes til Trondheim kommune, Kommunalteknikk, v/Frode A Selvik.

Norconsult

Se kart over tiltak her