Hva er et borettslag? (Fra Ringreven 3-2006)

Fra en av Ringvegens engasjerte beboere har vi fått en forespørsel om å redegjøre litt om hva er egentlig et borettslag….?

Et borettslag hører med i den kooperative familien, sammen med bl.a. forbrukersamvirket (COOP) og Felleskjøpet. Den organiserte bevegelsen startet i England på midten av 1800-tallet, hvor veverne i Rochdale ble utnyttet av fabrikkeierne. Fabrikkeierne eide også butikkene og solgte varene dyrt. Løsningen ble å starte egne butikker, og slik skapte veverne et forbrukerdemokrati hvor alles stemme var like viktig. Akkurat som det er i et borettslag i dag (eller i Coop for den saks skyld).

Vi har videre sakset følgende fra nbbl.no:

"Det var gjennom den sterke utvikling av såkalte spare- og forbruksforeninger i slutten av 1860- og begynnelsen av 1870-årene at samvirkebevegelsen fikk skikkelig fotfeste her i landet.

Boligsamvirket i Norge har røtter tilbake til siste halvdel av 1800-tallet. Også før det var det mange eksempler på felles boligløsninger. Fra 1929 kom det moderne boligsamvirket i gang, med boligbyggelag og borettslag, utviklet etter svensk mønster. OBOS-modellen ble senere grunnlag for boligkooperativ virksomhet i det øvrige Norge.

Boligmangelen var i tida etter krigen et av de mest brennende spørsmål for gjenreisningen av Norge. Gode boforhold for landets beboere ble ansett som avgjørende for hele samfunnets utvikling - dets økonomiske og sosiale situasjon. Sammen med den statlige Husbanken fikk boligsamvirket en svært viktig rolle i den nye boligpolitikken og det ble startet boligbyggelag over hele Norge for å ta seg av den sosiale boligbyggingen. NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) ble stiftet i 1946.

Boligbyggelagene kom til som viktige redskap for å løse boligproblemene og med billige lån fra Husbanken, rimelige tomter fra kommunene og entusiasme fra medlemmene, skjøt boligbyggingen kraftig fart fra 50-tallet og framover.

Tildeling av nye boliger skjedde etter strenge kriterier for boligbehov og ansiennitet, og det var streng prisregulering på omsetningen av brukte. Her skulle ingen snike i køen, og ingen skulle sko seg ved å ta høyere pris enn den lovlige.

Endring i økonomiske rammevilkår, og oppheving av all prisregulering har i årenes løp gjort at markedet i dag styrer prisene for boliger i boligsamvirket, med fri prisdannelse og tilslag til den som betaler mest. Men medlemmene har fordel av forkjøpsrett og kan etter nærmere regler tre inn i høyeste bud."

Et borettslag og dets indre liv reguleres i en egen lov "Lov om burettslag". Dette er en fersk lov (av 6/6-03), enkelte av lovens bestemmelser har ennå ikke trådte i kraft.