KUNNGJØRING LEDIGE LEILIGHETER
– FORHÅNDSVARSEL

Forhåndsvarsel er en melding om at en leilighet er til salgs. Hensikten med forhåndsvarsel er at selve forkjøpsretten skal avklares på 5 virkedager.

Varsel om salg av en leilighet (underskrevet salgskontrakt) må leveres borettslagskontoret tidligst 15 dager og seinest 3 måneder fra dato for mottatt forhåndsvarsel. Ved innlevering av forhåndsvarsel har selger innbetalt et gebyr på kr 5.860, -. Den som overtar en leilighet på forkjøpsrett, skal innbetale et tilsvarende beløp til borettslaget. (Selgers innbetaling blir så refundert). Besiktigelse av leiligheten avtales direkte med andelseieren (evt. med megler). Nærmere opplysninger, bl.a. om andelseiers navn og telefonnummer, får du på driftskontoret.

Når leiligheten er solgt, vil borettskontoret ta kontakt med de forkjøpsberettigede, som tidligere har meldt sin interesse, og høre om de er interessert i å bruke forkjøpsretten sin til den prisen leiligheten er solgt for. Den forkjøpsberettigede med best ansiennitet, som fortsatt ønsker å benytte sin forkjøpsrett, trer da inn i kontrakten med den opprinnelige kjøperen.

Oversikt over innleverte forhåndsvarsel:

Leil.type      Adresse                         Etg.        Pris- antydning    Dato for overtakelse   Frist for å melde interesse

2-roms     Saupstadringen 35B     2                                                                                      Før kl 1200 30.07.20

 

Med forkjøpsrett menes en rett til, på ellers like vilkår, og tre inn i en allerede inngått avtale. Den forkjøpsberettigede tar over de rettigheter og de plikter kjøperen (erververen) har etter avtalen.

Den andelseier som vil overta en ny andel, må overdra sin (gamle) andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere; en andel utløser bare en forkjøpsrett.