Kunngjøring ledige leiligheter

Når det fremmes krav om at forkjøpsrett skal benyttes, SKAL det legges fram bekreftelse på finansiering (finansieringsbevis).

Gebyr for at forkjøpsrett benyttes er 5 ganger rettsgebyret.

Besiktigelse av leiligheten avtales direkte med andelseier/megler. Nærmere opplysninger, bl.a. om andelseiers navn og telefonnummer, får du på driftskontoret.

Oversikt over innleverte avtaler

Leil.type Adresse Etg. Avtalt pris Dato for overtakelse Frist for å forkj.rett

Med forkjøpsrett menes en rett til, på ellers like vilkår, og tre inn i en allerede inngått avtale. Den forkjøpsberettigede tar over de rettigheter og de plikter kjøperen (erververen) har etter avtalen.

Den andelseier som vil overta en ny andel, må overdra sin (gamle) andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere; en andel utløser bare en forkjøpsrett.